Johan van Beemlaan 3, 2071 AG Santpoort-Noord
06-53716863

Arjen Verkaik

Profiel

Als project- of programma-manager in een publiek private samenwerking (waaronder Triple Helix) komt Arjen geheel tot zijn recht. Hij maakt zich sterk voor de economische ontwikkeling in relatie tot klimaat-akkoord en energietransitie, de arbeidsmarkt, werk en inkomen en het sociaal domein. Met passie zet Arjen zich in voor het bedrijfsleven om het sectoraal strategisch belang te dienen. Strategische vraagstukken waar de betrokkenheid en participatie van verschillende partijen (overheid, onderwijs, andere bedrijfssectoren, etc. ) cruciaal zijn, zijn voor hem een uitdaging.

Door zijn werkervaring aangevuld met zijn studie-achtergrond onderscheidt hij snel hoofd- van bijzaken. Hij ziet de onderlinge samenhang tussen aspecten van het werkveld. Daarmee is Arjen in staat om gevolgen van beslissingen te zien. Daarbij kijkt hij zowel naar de brede context van het hier en nu als naar een veranderend toekomstperspectief. Hierdoor kan Arjen snel besluiten nemen of adviezen geven waarmee het project vooruit komt. In zijn werk is Arjen dienend en verbindend. Door zijn inzet en betrokkenheid motiveert hij mensen om met elkaar voor die oplossing te gaan die ze met elkaar kiezen.

Ervaring

Secretaris van het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland voor het RWB, vanaf oktober 2021
Naast de reguliere taak van secretaris is het de wens van het RWB om de samenwerking tussen bedrijfsleven, vakbonden, gemeenten en UWV, op een hoger niveau te brengen. Uiteindelijk uitmondend in een gezamenlijk gedragen regionaal werkcentrum die alle vragen van werkgevers, werknemers en werkzoekende over de arbeidsmarkt kan beantwoorden en oppakken. 

Kwartiermaker Regionaal Mobiliteitsteam Zaanstreek-Waterland voor het Regionaal Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland, van april 2021 tot oktober 2021
Het bestuurlijk vormgeven van de ontschotte samenwerking tussen UWV, gemeenten, bedrijfsleven en vakbonden. Regeling heeft tot doel om de door covid-19 getroffen mensen in hun arbeidsmarktpositie te ondersteunen in hun traject naar werk. Doordat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zich anders ontwikkelde dan voorzien is het werk van het RMT voornamelijk gericht op werk-naar-werk dienstverlening. 

Regisseur human capital agenda energietransitie voor de provincies Flevoland en Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam, van juli 2019 tot september 2020

Het realiseren van de ambities van de MRA voor de klimaatopgaven wordt bedreigd door tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten en door het niet aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een (tenminste) MRA-brede bundeling van initiatieven als opmaat naar een Human Capital Agenda Klimaatopgave is dan ook nodig om effectief vorm te kunnen geven aan de ambities. Als regisseur HCA Klimaattransitie heb ik dit proces gefaciliteerd onder andere door een Human Capital Agenda op te stellen. Deze agenda maakt duidelijk dat er alleen via een gezamenlijke inzet van betrokken partijen (onderwijs, bedrijfsleven en overheid) extra arbeidskrachten voor de klimaattransitie beschikbaar komen.

Strategisch advies, projectleiding en programma management – BUREAU VERKAIK
2019 – heden
Gericht op publiek private samenwerkingen op het terrein van arbeidsmarkt, economische ontwikkeling mede in relatie tot klimaat-akkoord en energietransitie, werk en inkomen en sociaal domein

Wethouder – Gemeente Velsen, van 2006 tot 2018
Portefeuilles: Sociale Zaken, Economische Zaken, aangevuld in de verschillende perioden met Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Financiën, tevens loco-burgemeester.
Resultaten: o.a. mede grondlegger van Techport; sociale werkvoorziening omgevormd tot een toonaangevend eigentijds reïntegratiebedrijf IJmond Werkt! gericht op de vraag van bedrijven, versterking van de haveneconomie (bijvoorbeeld door ontwikkeling Grote Houtkade).

Coördinator/Plv. Afdelingshoofd – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1999 tot 2006
Directie Analyse en Onderzoek later Financieel Economische Zaken belast met Arbeidsmarktbeleid

Onderzoeker/Projectleider – Nederlands Economisch Instituut, van 1987 tot 1999
Onderzoeker op het terrein van Arbeidsmarkt, Sociale Zekerheid en Onderwijs

Opleiding
Studie Econometrie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1983-1990